Stabilizacja gruntów

Istotne znaczenie dla działalności Spółki mają usługi w zakresie stabilizacji gruntów, których celem jest m.in. poprawa ich właściwości i parametrów poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju spoiw. Polegają one na dokładnym wymieszaniu gruntu przy optymalnej wilgotności, ze spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania założonych parametrów wytrzymałościowych danej nawierzchni, a także w celu uzyskania przez nią dodatkowych właściwości np. wodo i mrozoodporności.

 

Usługi te znajdują zastosowanie zarówno przy budowie dróg, jak również przy ich renowacji, a także przy budowie obiektów infrastrukturalnych, przemysłowych i handlowych. 

Etapy stabilizacji

1. Etap stabilizacji – przygotowanie podłoża 2. Etap stabilizacji – mieszanie gruntu 2. Etap stabilizacji – mieszanie gruntu 3. Etap stabilizacji - zagęszczanie 4. Etap stabilizacji – pielęgnacja
1. Na przygotowane podłoże (wyrównane i spulchniane) wjeżdża ciągnik wraz z rozsypywaczem rozkładając spoiwo. 2. Następnie mieszamy grunt ze spoiwem. 3. Po wymieszaniu rozpoczyna się zagęszczanie walcami, drodze nadaje się ostateczny profil (spadki itp.) oraz ostatecznie zagęszcza.    4. Końcowym etapem stabilizacji jest jej pielęgnacja.

 

Firma Budosprzęt Kraków proponuje renowację nawierzchni poprzez zastosowanie  recyklingu na zimno, który pozwala  wykorzystać istniejące masy mineralno-bitumiczne do stabilizacji słabej podbudowy lub podłoża.

Dostępne frezarko-mieszarki dokonują rozdrobnienia i wymieszania materiałów konstrukcji drogowej z niewielką ilością cementu i spoiwem jonowymiennym, tworząc jednorodną zastabilizowaną masę o grubości 35-40 cm. Po zagęszczeniu stanowi to nową, nośną podbudowę lub w niektórych przypadkach gotową nawierzchnię z możliwością użytkowania już po 24 godzinach. Metoda ta w krótkim procesie robót pozwala w 100% wykorzystać materiały użyte do budowy starej drogi bez ich transportu i doziarniania. Zastabilizowana warstwa gwarantuje odporność nawierzchni na koleinowanie, powstawanie wyboi i pęknięć.

Jest to najbardziej przyjazna środowisku i ekonomiczna metoda odnawiania uszkodzonych powierzchni drogowych.