Renowacja dróg

Usługi renowacji dróg realizowane są w odniesieniu do każdej kategorii obciążenia ruchem, a których nawierzchnię należy całkowicie przebudować przy uwzględnieniu warstw podbudowy z wykorzystaniem destruktu ze zniszczonej nawierzchni. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, tzw. recyklerów, rozdrobnienie starej nawierzchni, wymieszanie spoiwa oraz dozowanie emulsji asfaltowej odbywa się podczas jednego procesu technologicznego, który gwarantuje powstanie nowej, nośnej podbudowy, lub w niektórych przypadkach nawet gotową nawierzchni z możliwością użytkowania już po 24 godzinach.

Etapy recyklingu

1. Etap recyklingu - rozkruszenie zniszczonej nawierzchni 2. Etap recyklingu - wyrównanie 3. Etap recyklingu - dodanie spoiwa 4. Etap recyklingu - pobranie skruszonej nawierzchni 6. Etap recyklingu - zagęszczenie materiału 5. Etap recyklingu - zagęszczenie materiału
1. Zniszczona nawierzchnia drogi zostaje rozkruszona i wymieszana za pomocą recyklera, który posiada bęben frezujący do głębokości 0,5m. 2. Następnie w miarę potrzeb droga zostaje odpowiednio wyrównana. 3.  Do rozkruszonego i ujednorodnionego urobku dodawany jest środek wiążący w postaci spoiwa odpowiedniego dla danego podłoża za pomocą rozsypywacza. 4. Następnie ponownie ten sam frezarko-recykler, tym razem podbiera skruszoną wcześniej nawierzchnię z rozłożonym na niej spoiwem. 5. Ostatecznie resztę dopełniają: procesy chemiczne i walce, które zagęszczają  materiał. 

Recykling głęboki na zimno typu MMCE

MMCE czyli mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna służy do wykonywania warstw podbudowy z wykorzystaniem destruktu ze zniszczonej nawierzchni. Mieszanki te stosuję się na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem, których nawierzchnie należy całkowicie przebudować.   Dzięki zastosowaniu recyklerów typu WR 2000 rozdrobnienie starej nawierzchni, wymieszanie spoiwa oraz dozowanie emulsji asfaltowej odbywa się podczas jednego procesu technologicznego, co znacząco skraca czas wykonania takie podbudowy.

Etapy wykonania:

1. Rozsypanie spoiwa (cement) 2. Frezowanie zniszczonej nawierzchni 
wraz z jednoczesnym dozowaniem 
emulsji asfaltowej
3.  Zagęszczenie nowej 
warstwy podbudowy
4.  Profilowanie wykonanej warstwy 5.  Zagęszczanie końcowe 
nowej warstwy podbudowy

 

Zalety stosowania:
- proces nieszkodliwy dla środowiska
- umożliwia całkowite wykorzystanie materiału dotychczas wbudowanego 
- pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z dowozem i zrywką materiału
- roboty mogą być wykonywane pod ruchem
- ogranicza w znacznym stopniu eksploatację złóż
- angażuje mniejszą liczbę maszyn w porównaniu do metod tradycyjnych

Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym

 

Proces recyklingu na zimno z asfaltem spienionym stosowany jest przy remontach nawierzchni asfaltowych, które kwalifikują się do całkowitej przebudowy. Polega na wykorzystaniu destruktu ze starej nawierzchni oraz wymieszaniu go ze spoiwem (cement) oraz asfaltem spienionym w jednym procesie technologicznym za pomocą recyklera typu WR 2000. W efekcie otrzymujemy nową, w pełni wartościową podbudowę z asfaltem spienionym.
 

Etapy wykonania:

1. Rozsypanie spoiwa 
(cement)
2. Frezowanie zniszczonej 
nawierzchni 
wraz z jednoczesnym 
mieszaniem ze spoiwem 
i dozowaniem asfaltu 
spienionego
3. Zagęszczenie nowej 
warstwy podbudowy
4. Profilowanie 
nowopowstałej warstwy 
podbudowy
5. Zagęszczenie końcowe 
nowej warstwy podbudowy

Zalety stosowania:
- proces nieszkodliwy dla środowiska
- umożliwia całkowite wykorzystanie materiału dotychczas wbudowanego 
- pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z zrywką i odwozem materiału
- roboty mogą być wykonywane pod ruchem w jednym ciągu
- ogranicza koszty związane z zakupem nowego kruszywa